Lid worden

 

LIDMAATSCHAP

 

Contributie

Elk lid van Wagenbouwgroep  ́t Jakan dient jaarlijks aan een geldelijke bijdrage te voldoen in de vorm van contributie.

Op de Algemene Ledenvergadering worden de contributiebedragen voor het lopende contributiejaar vastgesteld.

Een contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

 

De contributie voor het bouwjaar 2017 is als volgt opgebouwd:

Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot de betaling van de jaarlijkse contributie.

 

Het lidmaatschap is mede afhankelijk van de leeftijd. Ook verschillen de rechten en plichten per lidmaatschap.

In de volgende paragrafen is dit per lidmaatschap verder uitgewerkt.

Wat betreft de leeftijd per categorie lidmaatschap is geldend de leeftijd op 1 januari van het nieuwe bouwjaar.

 

Jeugdlidmaatschap

Het jeugdlidmaatschap is onderverdeeld in drie categorieën:

  • Jeugdlidmaatschap cat. A:       leeftijd t/m 11 jaar
  • Jeugdlidmaatschap cat. B:       leeftijd 12 t/m 15 jaar
  • Jeugdlidmaatschap cat. C:      leeftijd 16 t/m 16 jaar
  • Jeugdlidmaatschap cat. D:      leeftijd 17 t/m 17 jaar
  • Jeugdlidmaatschap cat. E:       leeftijd 18 t/m 18 jaar
  • Jeugdlidmaatschap cat. F:       leeftijd 19 t/m 19 jaar
  • Jeugdlidmaatschap cat. G:      leeftijd 20 t/m 20 jaar
  • Jeugdlidmaatschap cat. H:      leeftijd 21 t/m 21 jaar
  • Jeugdlidmaatschap cat. I:        leeftijd 22 t/m 22 jaar
  • Jeugdlidmaatschap cat. J:       leeftijd 23 t/m 23 jaar

 

Bouwshirts

Indien leden een bouwshirt willen, zullen zij die moeten kopen.

 

Volwassen lidmaatschap

Het volwassen lidmaatschap geldt voor personen van 18 jaar en ouder.

 

Gezinslidmaatschap

Het gezinslidmaatschap geldt voor partners die een gezamenlijk huishouden voeren en hun eventuele kinderen tot 18 jaar.

Kinderen van een hierboven genoemd huishouden vanaf 18 jaar vallen onder het jeugdlidmaatschap cat. E en dus niet meer onder het gezinslidmaatschap.

Voor de volwassen gezinsleden gelden dezelfde rechten en plichten als voor personen met een volwassen lidmaatschap.

Alle deelnemers van een gezinslidmaatschap dienen afzonderlijk als lid aangemeld te worden.

 

Beëindiging lidmaatschap

Eventuele beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris binnen vier

weken na aanvang van het contributiejaar (vóór 1 februari).

Indien de hierboven genoemde opzeggingstermijn niet worden nagekomen, zal het lidmaatschap voor het komende bouwjaar gehandhaafd blijven (stilzwijgende verlenging).

De verplichting tot het betalen van de contributie voor het bouwjaar wordt geacht te worden voldaan, tenzij een meerderheid van het bestuur hier anders over beslist.

 

 

Lidmaatschap aanvragen